fbpx

- Akademik-

İlkokul Eğitimi

21.yüzyıl Becerilerinin Tohumları İlkokulda Atılıyor.

21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. İlkokul programımız bu ana fikir üzerine oluşturuldu.

Günümüzde yaşanan inanılmaz teknolojik ve sosyal değişimlerin sonucu olarak, bugün öğrenci olan çocukların %65’i, yetişkinlik dönemlerinde günümüzde mevcut olmayan meslekleri yapmak, ve dahası yaşamları boyunca defalarca iş, meslek hatta ülke değiştirmek zorunda kalacaklar. Böylesi dinamik bir gelecek için eğitim ‘’Yaşam Boyu Başarı’’ vizyonu üzerine kurulmak zorundadır.

Biz, tek rekabetçi becerinin öğrenebilme becerisi olduğuna inanıyor ve eğitimin asıl görevinin çocuklara nasıl öğrenebileceklerini öğretmek olduğunu savunuyoruz. 

Vizyon Koleji olarak, öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. 21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu amaçla oluşturduğumuz ve FLEXA adını verdiğimiz eğitim modelinin en karakteristik özelliği, esnek olması, okulda ve sınıfta hareketliliği desteklemesi, aktif öğrenme ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedeflemesidir.

Aktif Öğrenme Ortamları ile Çocuklara Vizyon Kazandırıyoruz.

Eski yöntemlerle susturulmuş, uslu uslu ders dinleyen öğrencilerden oluşan pasif eğitim ortamlarının faydasına inanmıyoruz.

Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün, her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız.

Bizce 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.

Sınıflarda ‘’öğrenme gürültüsü’’ oluşturmaya çalışıyoruz.

Vizyon Koleji eğitim anlayışının en temel prensiplerinden biri öğrenme ortamlarının esnek ve hareketli olmasıdır. Öğretmen  artık öğreten kişi değil, öğrenmeye liderlik eden, ‘’öğrenmeyi tasarıma dönüştüren’’ kişi rolündedir. Birlikte öğrenmenin deneyime ve vizyona dönüştüğü sınıflardan çıkan sese biz ‘’ öğrenme gürültüsü’’ diyoruz. Öğrencilerimiz sınıfta rahatça hareket etmenin verdiği sosyal özgüvenle, zevkli öğrenme ortamlarında 21. Yüzyıl becerilerini doğal yollarla kazanıyorlar.

İlk Yıllar Programı 4 Yaştan 4.Sınıfa Kadar Olan Eğitimi Bütünsel Olarak Yapılandırıyor.

Vizyon Koleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.

Flexa İlk Yıllar Programında bir akademik yıl 6 periyottan oluşuyor. 

Her periyotta bir ana tema ve o tema ile İlişkilendirilmiş bir ünite ve üniteyi destekleyen kazanımlar anasınıfından 4.sınıfa kadar bir bütün olarak tasarlanmıştır. Eğitimin merkezinde ise 21. Yüzyıl becerileri yer alır.

İlkokul İngilizce programının amacı;

  • Öncelikle bu yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktivitelerle, öğrenciye İngilizce dilini sevdirmek;
  • Kendini sadece anadilinde değil başka dillerde de ifade edebilme farkındalığı oluşturmak;
  • Dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığı becerilerini geliştirmek;
  • Öğrencilerimizde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda “daha iyi bir dünya” için farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizi herkese karşı duyarlı ve saygılı bir birey olmaya teşvik etmek;
  • İngilizce dilini bir iletişim ve etkileşim aracı kabul edip, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır.

İlkokul İngilizce eğitim modeli;

Vizyon Koleji anaokulu ve ilkokulunda “kurabiye modeli”ni kullanıyoruz ve İngilizce’yi öğrencilerimizin damaklarında unutamayacakları bir tat olarak bırakıyoruz.

Process Based Language Acquisition Program – Süreç Temelli Dil Edinim Programı:

Bu modelde amacımız öğrencilerimize dili öğretmeye çalışmaktan ziyade, İngilizce’yi yaşamlarının bir parçası haline getirmek ve onu bir iletişim aracı olarak kullanmaya teşvik etmektir.

Bunu yaparken de olabildiğince onların ilgi alanlarından yola çıkan ve edindirme metodu kullanılarak hazırlanmış kaynaklardan faydalanmaktayız.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.

Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Bu bağlamda;

1. Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.

2. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

3. Disiplinler arası bir yaklaşım ile öğrencilerimizin İngilizce dilini bir iletişim aracı olarak farklı disiplinlerde de etkin bir biçimde kullanması sağlanır.

4. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.

5. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin okul dışında da devam etmesi sağlanır.

İlkokulda öğrencilerimizi sınavlarla test etmek yerine öğrendiklerini sergileyecekleri sosyal aktiviteler düzenleyerek gelişimlerini ebeveynleriyle paylaşmalarını sağlamaktayız. Organize ettiğimiz “Coffee Morning”ler ve portfolyo sunumlarımızla öğrencilerimiz canlı olarak öğrendiklerini aileleri ile paylaşmakta ve velilerimiz de katıldıkları bu etkinlikler sayesinde eğitim modelimizi yakından tanıma ve gözlemleme imkânı bulmaktadır.

Velilerimiz ile Aramızdaki Etkin İletişim ve İş Birliği Okul Başarısını Sağlıyor.

Anne babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler. Bu nedenle velilerimizin çocuklarıyla okul dışında yaptıkları eğitim faaliyetlerini yapılandırıyoruz. 

Yapılan araştırmalar okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişimde bulunan, bu anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Vizyon Kolejinde uygulanan İlk Yıllar Programının önemli bileşenlerinden biri de velilerimizin çocuklarıyla arasındaki iletişimi düzenleyen ve eğitimsel faaliyetlerini yapılandıran ‘’Vizyoner Ebeveyn Akademisi‘’ programıdır.

Düzenli rapor ve bültenler ile veli – öğretmen  koordinasyonu sağlıyoruz. 

Her hafta sınıfa özel hazırlanan  ‘’Haftalık Vizyon Paylaşımı Mektubu’’, o haftanın kazanımları, ve etkinlikleri hakkında bilgiler içerirken, velilerimize o hafta okulda yapılan çalışmalara evde nasıl destek olabileceklerini içeren bilgiler sunar.

Her periyot ( 6 Haftalık Dilim) sonunda hazırlanan  Periyot Bülteni ile Okulda yapılan etkinlik detayları, fotoğraflar ve okuldan haberler velilerimizle paylaşılır.

Çocuklardaki Potansiyelin Peşindeyiz.

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen özellikleri vardır. Potansiyel Odaklı Eğitim (POEM) adını verdiğimiz bu yaklaşımla ‘’ilk yıllar programında’’ eğitimi bireye özel hale getiriyoruz.

İlk yıllar programı kapsamında, potansiyeli  ortaya çıkartmayı amaçlayan çalışmalarımız çocukların doğuştan gelen eğilimlerini ve yetenek alanlarını belirleyip, bireye özel eğitim stratejisinin  bu eksende yapılanmasını sağlar. Bu sayede öğrenci doğuştan sahip olduğu potansiyel becerileri üzerinde zorlanmadan, hatta zevk alarak çalışır, kendini geliştirir, özgüven kazanır ve bu alanlarda yaşam boyu başarılı ve mutlu olur.

Bir 21. yüzyıl okulu, çocuklardaki potansiyeli ortaya çıkartabilecek niteliklere sahip büyüklük ve donanımda olmalıdır. Vizyon Koleji kampüsleri bu anlayışla planlanmakta ve inşa edilmektedir. 

Okulun fiziksel şartlar ve donanım olarak çocuklardaki potansiyel yetenekleri ve yaratıcılığı destekleyen bir nitelikte olması gerekir. Çocuklarda var olan, belki de kendilerinin bile farkında olmadıkları bu potansiyel yetenekler ancak gerekli ortamların sağlanması ve fırsat verilmesiyle ortaya çıkar.

Plastik sanatlar atölyesinde faaliyetlere katılmadan bir öğrencinin parmaklarındaki hüneri keşfetmek çok zordur. Nitelikli bir bilim laboratuvarında alınacak eğitim ve yaşanacak deneyimler, bir çocuğun gelecekte yapmak istediği mesleği keşfetmesine ve odaklanmasına neden olur. Vizyon Koleji kampüsleri bu eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır.

Güvenli, Temiz ve Çevreci Bir Okulda Onlar İçin Her Detayı Düşündük.

Vizyon Koleji kampüsleri öğrenci ve öğretmenlerimiz için kaliteli bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Okulda geçen zaman bir çocuğun yaşamında çok önemli ve büyük yer kaplar. Beslenme, temizlik, sağlık, güvenlik gibi tüm unsurlarla çocukların okuldayken kendilerini evdeymiş gibi hissetmelerini ve motive olmalarını sağlıyoruz.

Memnuniyet yaratmakta sınır tanımıyoruz.

Vizyon Koleji, kampüsü yaşam alanı olarak algılayan bir yönetim anlayışına sahiptir. Bize göre kampüsteki lojistik hizmetlerin öncelikli amacı yaşam alanını herkes için güvenli, temiz, kullanışlı bir hale getirmek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Okulda tüm lojistik hizmetler sektörünün prestijli ve profesyonel firmaları tarafından sağlanmakta ve bu hizmetlerin tümü Vizyon koleji yöneticileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Mutlu öğrenciler, mutlu öğretmenler, mutlu veliler… 

Biz iyi bir okul olmanın ispatının okula mutlu gelen öğretmen, öğrenci ve veliler olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okulunu seviyor. Velilerimizin bize ‘’Çocuğum okula her gün çok mutlu gidiyor, çok mutlu dönüyor’’ demesiyle gurur duyuyoruz. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz Vizyon Koleji yaklaşım ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor.

Kodlama, Robotik ve Mühendislik Eğitimlerimiz İlkokul Yıllarında Başlıyor.

21. yüzyıl çocuklarının standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor. 

Vizyon Kolejinde STEM eğitimi ilkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir.

Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme (critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme,  sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Vizyon Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

Zeka geliştirme programımız ile çocukların dikkat, odaklanma ve öğrenme becerileri gelişiyor. 

Bu amaçla Vizyon Koleji kampüslerinde özel tasarım ve içerikle düşünme becerileri atölyeleri oluşturduk. İlkokul öğrencilerimizin zeka gelişim süreçleri özel bir müfredata göre uygulanan oyun ve etkinliklerle yapılandırılmaktadır.