fbpx

- Hakkımızda -

Etik Kurallarımız

1.AMAÇ

Vizyon Koleji Etik Kurallarını yazılı hale getirmedeki temel amaç; kurumun etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir.”Vizyon Koleji Etik Kuralları”; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. Vizyon Koleji Etik Kuralları; yönetim kademeleri, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (Veliler, tedarikçiler ve kurumun  bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen Vizyon Koleji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

2. KAPSAM

Bu kurallar, Vizyon Kolejinin tüm yöneticilerini, çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.

3. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

Vizyon Koleji Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. Vizyon Kolejinin en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Tüm yöneticilerin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

Yöneticiler;

 • Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser,
 • Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar,
 • Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir,
 • Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz,
 • Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır,
 • Çalışanlarının da karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.

4. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU

Vizyon Koleji bünyesindeki tüm çalışanlar;

 • Kurum  politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
 • Kurumun adını ve saygınlığını her durumda korur,
 • Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları kurum yönetimine bildirir, idari amirinin onayı olmadan hiçbir şekilde hediye kabul etmez,
 • Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

4.1. Vizyon Kolejinin İtibarının Korunması

Vizyon Kolejinin  tüm çalışanları kurum itibarını zedelemeyecek davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

4.2. Kurum Varlıklarının Korunması

Vizyon Koleji  bünyesindeki tüm çalışanlar kurum varlıklarını korumalı ve yalnızca iş amaçlı ve aynı zamanda da verimli kullanmalıdır.

4.3. Kurum Sırları / Gizlilik

Kurum varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri de sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Kurum içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama – arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz.

Vizyon Koleji  bünyesinde çalışan kişiler sahip oldukları bilgileri (projeler, raporlar, iş araştırmaları, yeni uygulama planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış finansal ya da akademik bilgiler veya veli / öğrenci listeleri, velilerin istek ve gereksinimleri, veli tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, proses, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb) hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ve kendisine yetki verilmedikçe açıklayamazlar, kişisel çıkarları veya kurum dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamazlar, kurum içinde de sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin kurum sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler, başkalarına veremezler.

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü Vizyon Koleji  bünyesinden ayrılsalar da, söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder. 

4.4. İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

Vizyon Kolejinde görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalıdır. İster bize bağlı elemanımız, ister bağlı olduğumuz yöneticimiz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşımız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

4.5. Tedarikçilerle İlişkilerimiz

Vizyon Kolejine  ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli ve güvene dayalı olmasını amaçlarız. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır. Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapmayız. Kişisel ilişkileri göz önüne almayız. Kurum çıkarlarını ön planda tutarız. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul etmeyiz.

 • Velilerimizin – Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz – zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılarız. Bu konuya azami özen gösteririz.
 • Velilerimizin – Tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap veririz; kendilerini dinleyip, konuyu değerlendirir, gerekli durumlarda konuyu ilgili kişiye / birime iletir ve konunun takipçisi oluruz.
 • Ziyaretçilerimizi bekletmemeye azami özen gösterir, ilk andan itibaren Vizyon Koleji  konukseverliği ve kültürüne uygun olarak çok iyi karşılar ve uğurlarız.

Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

4.6. Velilerle İlişkilerimiz

Velilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda hizmet sunmak en temel ilkemizdir. Vizyon Koleji olarak bizler velilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve veli memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

4.7. Çıkar Çatışması

Vizyon Kolejinde çıkar çatışmasından uzak durmaya özen gösteririz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Vizyon Koleji  dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Vizyon Koleji adını ve gücünü, Vizyon Koleji kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Bu bağlamda Vizyon Koleji çalışanları;

 • Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini  ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
 • Kurum aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, velilerden / tedarikcilerden özel menfaat sağlamaz, veliler / tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapmazlar.
 • Zaman ve emeklerini kurum için kullanırlar. Çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve Vizyon Koleji dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışamazlar.
 • Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar.
 • Kurum içinde eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olamazlar.

4.8. Verilebilecek  Hediyeler

Hediye verirken kurum kültürü ve etik kurallarına çok özen gösteririz. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir. 

 • Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğumgünü v.s.) çalışanlarımızın statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır. 
 • Verilen hediyenin değeri,  250 TL’nin üzerinde olamaz. İstisnai durumlar için bölümün en üst yöneticisinin onayı gerekir. 
 • Verilen hediyelerin, kurumun içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.           

4.9. Kabul Edilebilecek Hediyeler

Hediye kabul ederken de Vizyon Kolejinin kurumsal kültür ve etik kurallarına özen gösteririz. Kurum ile iş yapan 3. kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmayız. Dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak kaydıyla hediyelerin kabulu ancak aşağıdaki kurallar çerçevesinde söz konusu olabilir.

 • Çalışanlarımız hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki v.s.) araçlar da buna dahildir.
 • Parasal ödeme şeklinde olmayan hediyelerin değeri 250 TL’yi aşmamak ve kurumu ilgilendiren hiçbir iş ve anlaşmayla bağlantılı olmamak ve çalışanlarımızı bu konularda etkilemek için verilmediği açık olmak kaydıyla kabul edilebilir.
 • Değeri 250 TL’yi aşan nakit dışı hediye teklifi veya sunumları ile karşılaşılması durumunda, çalışanın söz konusu teklifi kabul etmemesi esastır. Ancak istisnai olarak, çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde ve bir sebeple sunulan hediye teklifiyle karşılaşılması durumunda, yönetimin yazılı onayıyla bu tür hediyelerin kabulu de söz konusu olabilir. Yazılı onaylar, çalışılan bölümün en üst yöneticisinden alınır. Hediyenin kabul edilebileceğine dair alınan onaylar, izni alan tarafta muhafaza edilmelidir.

4.10. Sosyal Medyada Kullanımı

Sosyal medya kullanırken hem kendi itibarımızı hem de Vizyon Kolejinin itibarını korumaya büyük ve hassasiyet özen gösteririz. Şahsi hesaplarımızı kullanıyor olsak bile bir eğitim kurumunda görev aldığımızdan dolayı Vizyon Kolejini temsil ettiğimizi biliriz. Bu nedenle kurum  kültürünü ve marka saygınlığını korumakla yükümlüyüz.

Bu bağlamda Vizyon Koleji çalışanları;

 •  Bir sosyal medya platformunda yapacağı yorumun veya paylaşımın bireysel olarak kendisine sağlayacağı etkinin yanı sıra Vizyon Koleji açısından da sağlayacaklarını düşünerek hareket eder.
 • Vizyon Kolejine ait hiçbir gizli bilgiyi, onaylanmamış gelişme, müzik, video, yazı ve görseli üçüncü kişilerle yazılı izin olmadan paylaşmaz.
 • Siyaset, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yapmaktan ve taraf olmaktan kaçınır. Devletin kurum ve organlarını ya da diğer özel kuruluşları aşağılamaya yönelik paylaşımlarda bulunmaz. Politik taraftarlık amacı ile ya da belirli bir politik mesele hakkında propaganda niteliğinde taraflı yorumlarda bulunmaktan ve paylaşmaktan kaçınır.

5. İŞYERİNDE SAYGI ve İŞ YAŞAMI

Vizyon Kolejinde birbirimize karşı her zaman saygılı davranırız. Hiçbir Vizyon Koleji çalışanı diğer çalışanlara, Velilere ya da tedarikçilere karşı tedirginlik verici, rahatsız edici davranışlarda veya başkalarının mallarına zarar verici davranışta bulunmaz.

 • Vizyon Koleji çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterir.
 • Kurum güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakta yükümlüdür.
 • Kurum çalışanların şahsi bilgilerinin korunması için gereken özeni gösterir.
 • Sürekli gelişim nedeniyle, çalışanlarının istenilen performans seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
 • Kurumda çalışan herkes ırk, dil, inanç, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve yasal olarak korunan diğer kategorilerde ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. İstenmeyen, hoş karşılanmayan ve muhatap kalan tarafın karşılık vermediği her türlü davranış taciz kapsamına girer. Diğer çalışan tarafından hoş karşılanmayan ve cinsel mesaj içeren bir talepte bulunulması ya da kişinin tehdit edilme ve taviz verme hissine kapılmasına neden olacak her türlü davranış tacize girer. Fiziksel bir engele sahip çalışanın engeline yönelik her türlü saldırgan ve alaycı davranış da engelli tacizi kapsamına girer. Bu kapsamda tüm çalışanlar birbirlerine gereken özeni gösterir.

6. İŞYERİNDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI ÖNLEME

6.1. İşyerinde Statü Gücünün Kullanımı

Statü gücünün kötüye kullanılması, çalışanın sahip olduğu bireysel gücün (ünvan, fiziksel, kişisel, yaş) ya da kollektif gücün (sayı fazlalığından kaynaklanan güç) kötüye kullanılmasından kaynaklanabilir. Çalışan tarafından yapılan makul ve mantıklı düzeydeki hataların uygun ve yapıcı bir tavırla karşılanması, performans sistemi içinde çalışanların gelişimine yönelik yapılan değerlendirmeler vb., statü gücünün kötüye kullanılmadığı durumlardır.

6.2. Bezdirme, Hedef Gösterme ve Kurban Seçme

Çalışanın kurum içinde yalnız bırakılmasına neden olacak davranışlar ve söylentiler içine girilmemeli, hedef gösterilmemeli, psikolojik baskı oluşturabilecek bezdirici davranışlarda bulunulmamalıdır. Hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını  düşürmek,  istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlar buna örnek gösterilebilir. ( Örnek: çalışanın özel yaşamının eleştirilmesi, toplu ortamlarda sözünün sürekli kesilmesi, sürekli diğer çalışanlar önünde azarlanması, başarılarının görmezden gelinmesi vb. )

Vizyon Koleji bu ve benzeri davranışların meydana gelmemesi için her türlü önlemi alır ve tüm çalışanlarından azami özen göstermesini bekler.

7. KURUM GELENEĞİ

Vizyon Koleji kurumsal kimliğinin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, Vizyon Koleji  A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve uygulamalar denetlenir. Vizyon Kolejinde çalışan her personel bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır.

8. KALİTE POLİTİKAMIZ

Vizyon Kolejinde kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

9. HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ

Vizyon Koleji olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuk kurallarına uymak temel ilkemizdir. Faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur. Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda hukuk müşavirliğinin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.

10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

Vizyon Koleji kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumlulukları arasında sayar.

11. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Vizyon Koleji Etik Kurallarını veya Kurum politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Vizyon Koleji Etik Kuralları kapsamındaki kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Vizyon Koleji Disiplin ve Etik Kurulu sorumludur. Kurulun yapısı ve işleyişi Vizyon Koleji Disiplin ve Etik yönetmeliğiyle belirlenmiştir.